Regulamin Sklepu internetowego wedlinazlublina.pl

Sklep internetowy Wędlina z Lublina, dostępny pod adresem internetowym wedlinazlublina.pl,
prowadzony jest przez Michała Staniszewskiego i Pauliny Staniszewskiej 
prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Wędlina z Lublina Dystrybucja
S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462662964
REGON 365442407.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.
Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem www.wzl.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wędlina z
Lublina Dystrybucja S.C., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
9462662964.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze
Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym wedlinazlublina.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji
danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

§2 Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: Lotnicza 3, 20-322 Lublin
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wzl.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 601 372 487
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
Bank Peako S.A. 67 1240 2470 1111 0010 7014 3738
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 06:00 –
13:00

§3 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
typu Google Chrome,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§4 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo
przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową
Sprzedaży.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra
osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze Sklepu internetowego w
sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
oraz dla wedlinazlublina.pl,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§5 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest podanie następujących danych adres email, imię, nazwisko, adres
dostawy, telefon.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego
żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§6 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy
wejść na stronę internetową wedlinazlublina.pl i dokonać wyboru Towaru
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie
do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji
wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów
lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści
Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz
naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie
przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wędlina z Lublina
Dystrybucja S.C.  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po
złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie
istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem
otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wendlinazlublina.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych
Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta,
po zalogowaniu.

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
• Przesyłka kurierska,
• Paczkomaty Inpost
• Odbiór osobisty

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
• Płatność przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego
• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
• Szybkie płatności przez serwis Przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Realizacja zamówienia odbywa w dni robocze, termin realizacji wysyłki
zamówionych towarów wynosi do 24 godzin od daty potwierdzenia realizacji
zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem) lub od daty wpływu środków
pieniężnych na konto (przy płatności przelewem), chyba, że na stronie produktu
widnieje inny czas dostawy.
5. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi
ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary
zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie
transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady
u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub
nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń
i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi
za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń,
powstały podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych
własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
• płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.
• płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest
dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w
zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§9 Prawo Sprzedawcy
1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości
zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
• podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich,
• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu
internetowego,
• dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Wędlina z Lublina
• Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego,
nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy

§10 Reklamacja
1. Umową Sprzedaży objęte są towary zakupione w sklepie wedlinazlublina.pl

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną najpóźniej w
ciągu doby od otrzymania przesyłki na podane w niniejszym Regulaminie adresy
Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności
(w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz
żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa
się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy szczelnie zapakować
aby zapach produktu nie wydostawał się na zewnątrz i wysyłać na adres podany w
§ 2 niniejszego Regulaminu.

§ 11 Reklamacje
Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe
prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie
określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: Lotnicza 3, 20-322 Lublin.
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wzl.pl
3. W składanej reklamacji zaleca się :
– podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju
i daty wystąpienia wady;
– podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia
mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają
na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych
informacji.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem, może nie może odstąpić od umowy bez podania
przyczyny, w przypadku żywności nietrwałej i z krótkim terminem przydatności

2. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
3. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o
odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na
e-mail: biuro@wzl.pl , najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po
wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. adres
e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty
internetowej Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww.
terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów
użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj.
Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego
ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użycia,
wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru
uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
5. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem
Zamówienia m.in. jest rzecz:
• nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie od dnia otrzymania przez Sklep
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7.Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym
następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w
sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu
niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
8.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Klienta lub dostarczenia przez Klienta
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w
Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR – Internetowe
rozstrzyganie sporów
 .

 

Udostępnij na:
Koszyk